Historic New Richmond Photo Archives / Cpt-Anthony-Meldahl

10/18/02

nrohist@aol.com
Cpt-Anthony-Meldahl

Cpt-Anthony-Meldahl.jpg